Hankeinfo

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Hanke kestää 31.12.2017 asti ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston varoista (EAKR-osuus 95 %, 927 823 €). Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Hankkeen koordinointia ja hankehallintoa hoitaa Lapin liitto.

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke (tuttavallisemmin IP-hanke) sai alkunsa syksyllä 2013, kun liikenneministeri Merja Kyllönen ehdotti ylimaakunnallisen lentoliikenteen kehittämishankkeen aloittamista. Vuosina 2012-2015 valmistellussa lentoliikennestrategiatyössä keskustelu painottui alueellisten lentoasemien kannattamattomuuteen ja lakkauttamisuhkaan – liikenneministeri halusi hankkeen keskittyvän lentoliikenteen kehittämisen potentiaaliin.

Globaalisti lentoliikenne on vahva kasvuala, joka viisaasti käytettynä toimii halpana elinkeinoelämän moottorina. Lentoliikenne toimii muista liikennemuodoista poiketen lähes omarahoitteisesti, mutta sen kansantaloudellinen merkitys esimerkiksi Suomessa on noin 8 miljardia euroa vuodessa. Sen lisäksi, että lentoasemat ovat mittaamattoman arvokasta perusinfrastruktuuria, lentoliikenne myös ”buustaa” elinkeinoelämää: 10 % lisäys lentoyhteyksissä kasvattaa BKT:tä puolella prosenttiyksiköllä (Lähde: ACI Europe).

Ruotsin Västernorrlandissa tehty tutkimus ilmaisee lentoasemien merkityksen vielä ytimekkäämmin: yhden kruunun investointi alueen lentoasemaan palautuu 15-kertaisena aluetalouteen. Muiden liikennemuotojen näkökulmasta lentoliikenne on myös halpa tapa järjestää alueiden saavutettavuus: yhden lentoaseman tappiollisuudella (noin miljoona euroa vuodessa) saa viisi kilometriä pyörätietä tai 330 metriä rautatietä. Lentoliikenne-infrastruktuurin etuna voidaankin nähdä se, että kolme kilometriä kiitotietä riittää kytkemään minkä tahansa alueen osaksi maailmaa. Tästä johtuen lentoliikennettä kutsutaan usein fyysiseksi internetiksi.

hankkeen tavoitteet

IP-hankkeen yhtenä tavoitteena onkin muistuttaa, että lentoliikenne on kansantalouden ja yhteiskuntaelämän näkökulmasta erittäin kustannustehokas ratkaisu, joka pitää maamme kiinni kansainvälisessä kehityksessä. Siksi hankkeen tavoitteeksi asetettiin ratkaisujen löytäminen Suomen alueellisen lentoliikenteen kehittämiseen juuri elinkeinoelämän ja kansantalouden näkökulmista. Tavoitteet tarkentuivat kevään 2014 aikana koskemaan Suomen alueellisten lentoasemien käyttämättä jäänyttä potentiaalia, kun alueellisten lentoasemien matkustajamäärävertailut Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä julkaistiin. Keväällä 2015 IP-hankkeessa analysoitiin syitä maiden välisten erojen taustalla ja huomattiin, että suorat kansainväliset reittilennot alueellisilta lentoasemilta sekä niiden mukanaan tuoma kilpailu käytännössä selittävät naapurimaissamme tapahtuneen kehityksen.

Hankkeen tavoitteista on liikkunut käsitys, jonka mukaan hankkeen tarkoituksena on lisätä lentoliikenteen valtion tukia. Päinvastoin, hankkeen kulmakivenä toimii lentoliikenteen perimmäinen ominaisuus kansainvälisenä, vahvasti kilpailtuna liikennemuotona. Suomen elinkeinoelämän näkökulmasta on nimenomaan tärkeää, että Suomen alueellinen lentoliikenne pääsisi mukaan eurooppalaiseen kasvukehitykseen, joka pohjautuu 90-luvulla alkaneeseen sääntelyn vapautumiseen.

Hankkeessa siirryttiin vuoden 2016 aikana aluekohtaisempaan työskentelyyn. Jokainen alue valitsee alla olevista toimenpidepoluista itselleen sopivimman, jonka pohjalta kehittämistyötä viedään eteenpäin. Toivomme menestyksellistä yhteistyörupeamaa, sillä alueiden kansainvälisen saavutettavuuden kehittäminen on koko Suomen elinkeino- ja yhteiskuntaelämän etu!

alueelliset polut

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Mika Riipi
044 767 4200, mika.riipi[at]lapinliitto.fi

Projektipäällikkö Rauno Kurtti,
0400 686 130, rauno.kurtti[at]lapinliitto.fi

Lentoliikenneasiantuntija Jukka Himanen,
040 180 1240, jukka.himanen[at]lapinliitto.fi

Liikenneasiantuntija Tommi Mäkelä,
040 669 4333, tommi.makela[at]lapinliitto.fi

Projektikoordinaattori Kirsi Salla,
040 637 5355, kirsi.salla[at]lapinliitto.fi